Bs Nguyễn Đức Thắng - Trưởng phòng KHTH

Tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

I. Cơ cấu tổ chức - nhân sự:

Hiện tại, tổng số nhân lực của Phòng Kế hoạch tổng hợp là 12 cán bộ, trong đó:

- Trưởng phòng: BsCKI. Nguyễn Đức Thắng.

- Trình độ sau ĐH: 01, trình độ ĐH: 09, trình độ cao đẳng 01, trình độ trung cấp: 01.

- Phòng thành lập các tổ thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt:

  1. Tổ Chuyên môn.
  2. Tổ Quản lý chất lượng bệnh viện.
  3. Tổ Nghiên cứu khoa học - Chỉ đạo tuyến.
  4. Tổ Báo cáo thống kê, lưu trữ.
  5. Tổ Tin học.

II. Chức năng, nhiệm vụ              

1. Công tác kế hoạch, báo cáo thông kê, lưu trữ, tin học.

1.1 Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

1.2 Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

1.3 Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

1.4. Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.

1.5 Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

1.6 Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

1.7 Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

1.8 Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác y tế, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

1.9 Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

1.10 Xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong toàn bệnh viện.

2. Công tác Nghiên cứu khoa học - Chỉ đạo tuyến

2.1 Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt.

2.2 Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

 2.3 Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

2.4 Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong bệnh viện: tổ chức các Hội thảo KH, sinh hoạt KH, cập nhật kiến thức mới cho các bác sỹ, ứng dụng KT mới trong bệnh viện

2.5. Đnh kỳ kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến, xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết và các báo cáo khác về công tác đào tạo và chỉ đạo tuyến theo quy định.

3. Quản lý chất lượng bệnh viện

3.1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện trình giám đốc phê duyệt.

3.2 Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng.

3.3 Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo, nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

3.4 Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

III. Những thành tích nổi bật

- Giấy khen của Sở Y tế Tập thể có thành tích xuất sắc các năm từ 2014, 2015, 2017,2018,2019,2020,2021.

- Giấy khen của Sở Y tế cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác cấp cứu, chăm sóc điều trị bênh nhân trong vụ sập cầu treo ChuVa 6.

- Bằng khen của UBND tỉnh về tập thể lao động xuất sắc trong công tác năm 2016

- Giấy khen của Sở Y tế cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020.

IV. Tầm nhìn và chiến lược phát triển trong thời gian tới

Qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Bệnh viện, đến nay phòng Kế hoạch tổng hợp trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng, tham mưu và giúp việc cho Ban giám đốc trong các mặt hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

- Chủ động đổi mới phương thức quản lý, kiện toàn các bộ phận, xây dựng môi trường làm việc khoa học, thân thiện.

- Hoàn thiện công tác lập kế hoạch và giám sát thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể.

- Đưa việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến, triển khai các kỹ thuật mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào trong công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

- Tăng cường năng lực về công tác quản lý, xây dựng kế hoạch cho cán bộ phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức tốt công tác báo cáo, thông kê, kiểm tra giám sát, đánh giá quy mô bệnh tật, tổ chức công tác lưu trữ chuyên nghiệp, khoa học đạt tiêu chuẩn chất lượng.

VĂN BẢN
Thư viện ảnh