Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
289/BVĐKT-KD 02/12/2022
288/BVĐKT-KD 02/12/2022
269/BVĐK-KD 22/11/2022
270/BVĐK-KD 22/11/2022
15/11/2022
65/BVĐKT-KD 02/11/2022
QT.69.HT 31/10/2022
QT.64.HT 31/10/2022
237/BVĐKT-KD 31/10/2022
233/BVĐKT-KD 26/10/2022

Thư mời báo giá về báo giá hóa chất sinh hóa

227/BVĐKT-KD 18/10/2022
113/BC-BVĐKT 18/10/2022
21/KH-BVĐKT 18/10/2022
224/BC-BVĐKT 18/10/2022
118/BC-BVĐKT 18/10/2022
31/KH-BVĐKT 18/10/2022
29/KH-BVĐKT 18/10/2022
154/KH-BVĐKT 18/10/2022
211/BVĐKT-KD 07/10/2022
208/BVĐKT-KD 05/10/2022

Thư mời báo giá (cung cấp báo giá hóa chất xét nghiệm)

207/BVĐKT-KD 05/10/2022

Thư mời báo giá ( cung cấp oxy lỏng)

Số 42/TB-BVĐKT 21/06/2022

Thông báo két quả trúng tuyển HĐLĐ theo NĐ 68, 161 năm 2022

40/TB-HĐXT 17/06/2022

Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển HĐLĐ theo NĐ 68, 161 năm 2022

38/TB-HĐXT 10/06/2022

Thông báo DS hồ sơ đủ điều kiện tiêu chuẩn dự xét tuyển HĐLĐ theo NĐ 68, 161 năm 2022

VĂN BẢN
Thư viện ảnh