Danh mục kỹ thuật Bệnh viện thực hiện theo các văn bản sau:

Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

VĂN BẢN
Thư viện ảnh