Giá dịch vụ khám chữa bệnh thực hiện theo thông tư:

Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế về việc Quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp. Có hiệu lực từ ngày 15/01/2019. 

Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế về việc Quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. Có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

VĂN BẢN
Thư viện ảnh