PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

 

CN ĐD Nguyễn Bích Thuận - Trưởng Phòng Điều dưỡng

TẬP THỂ PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

 

1. Địa chỉ: Tầng 6, nhà B,  Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, tổ 25, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

2. Điện thoại: 02133.877.056 - Số nội bộ: 241

3. Email: pdieuduongbvlc@gmail.com

4. Cơ cấu tổ chức: 

    Tổng số: 07 cán bộ viên chức, trong đó: 06 cử nhân Điều dưỡng và 01 cử nhân KTV gây mê

5. Chức năng, nhiệm vụ:

5.1. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:

a) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện;

b) Xây dựng các mô hình chăm sóc phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

5.2. Quản lý điều hành chuyên môn:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động điều dưỡng.

b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định.

5.3. Quản lý nhân sự:

a) Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện;

b) Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc theo quy định tại Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y tế quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện và Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y phù hợp với phạm vi hoạt động của bệnh viện;

c) Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng;

d) Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa;

đ) Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định.

5.4. Đào tạo, nghiên cứu khoa học:

a) Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

b) Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

c) Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới;

d) Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thi nâng hạng của điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định;

đ) Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục; tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo;

e) Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

5.5. Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

5.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công.

6. Thành tựu đạt được:

- Năm 2016: Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 13/01/2017.

- Năm 2017: giấy khen của Sở Y tế tỉnh Lai Châu đã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quyết định số 4921/QĐ-SYT ngày 20/12/2017.

- Năm 2018: giấy khen của Sở Y tế tỉnh Lai Châu đã Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quyết định số1961/QĐ-SYT ngày 21/12/2018.

- Năm 2019: giấy khen của Sở Y tế tỉnh Lai Châu đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2019 theo quyết định số 2277/QĐ-SYT ngày 20/12/2019.

- Năm 2020: giấy khen của Sở Y tế tỉnh Lai Châu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2017- 2019 theo quyết định số 102/QĐ-SYT ngày 20/02/2020.

 

VĂN BẢN
Thư viện ảnh