PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Ths. Kế toán Đồng Thị Nga - Trưởng phòng

 

Ths. Kế toán Nguyễn Danh Khang - Phó phòng

 

I. NHIỆM VỤ

Phòng Tài chính kế toán trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh được thành lập theo Quyết định số 11/2004/QĐ- UBND, ngày 12/5/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Phòng Tài chính kế toán của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

1. Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

2. Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

3. Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

4. Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.

5. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

6. Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

7. Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

II. TỔ CHỨC

a. Phòng TCKT

-  Kế toán trưởng

-  Kế toán tổng hợp, XDCB, chương trình

-  Kế toán ngân sách

-  Kế toán lao động tiền lương, phụ cấp 

-  Kế toán quản lý thuốc, VTYT, ấn chỉ chuyên môn

-  Kế toán TSCĐ, CCDC, dịch vụ

-  Kế toán BHYT, Miễn phí

-  Thủ Quỹ

b.  Tổ thu viện phí ngoại trú :

-  Thu phí khám bệnh, cận lâm sàng ngoại trú

-  Thu phí cấp cứu

-  Thu phí cùng chi trả BHYT

c.  Tổ thu viện phí nội trú :

-  Thu tạm ứng tại các khoa

-  Thu viện phí, thanh toán ra viện

 

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG KẾ TOÁN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

1

Đồng Thị Nga

Phó trưởng phòng

Ths Kế toán 

2

Nguyễn Danh Khang

 

Ths Kế toán 

3

Lê Thi Thuý Thanh

 

Ths Kế toán 

4

Hoàng Thị Khuyên

 

ĐH Kế toán

5

Nguyễn Thị Thuỷ

 

ĐH Kế toán 

6

Đỗ Mạnh Tuân

 

ĐH Kế toán 

7

Bùi Thị Tuyết 

 

ĐH Kế toán 

8

Đào Quang Minh

 

ĐH Kế toán

9

Nguyễn Hải Phong

 

 ĐH Kế toán

10

Đỗ Thị Nhung

 

ĐH Kế toán

11

Nguyễn Thị Hà

 

ĐH Kế toán

12

Lê Thị Hằng

 

ĐH Kế toán

13

Nguyễn Văn Cường

 

 Kế toán trung cấp

14

Nguyễn Thị Hường

 

Kế toán trung cấp

15

Nguyễn Ngọc Anh

 

 ĐH Kế toán

16

Ngô Thị Lưu Ly

 

Ths Kế toán

17

Nguyễn Thị Bình

 

 ĐH Kế toán

18

Nguyễn Thị Hằng

 

ĐH Kế toán 

19

Nguyễn Thị Mai Loan

 

Ths Kế toán

20

Nguyễn Thanh Huyền

 

ĐH Kế toán

 

 

VĂN BẢN
Thư viện ảnh